en
ENSEMBLE KOMPOPOLEX

Operatorem działań zespołu jest Fundacja Kompopolex. Poza organizacją pracy ensemblu fundacja zajmuje się również pozyskiwaniem środków na realizację innych projektów statutowych. 
 

Do dotychczasowych projektów zrealizowanych przez Fundację Kompopolex należą m.in.:

 • wydanie płyty z akordeonową muzyką kameralną Cezarego Duchnowskiego (➡️ cROSSFAdE, wyd. Requiem Records)
 • zamówienie nowych kompozycji u Moniki Szpyrki i Piotra Tabakiernika dla ➡️ Duo van Vliet
 • organizacja koncertu Duo van Vliet (+ przyjaciele) w ➡️ Centrum Sztuki WRO 

Dane fundacji:
KRS: 0000590463
REGON: 363197180
NIP: 8982215656
Nr konta: Santander 13 1090 1522 0000 0001 4279 3816

 

 

Deklaracja dostępności Strony Domowej Fundacji Kompopolex

Fundacja Kompopolex zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Domowej Fundacji Kompopolex.

 •    
 • Data publikacji strony internetowej:
 •    
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

   

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:  
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Zarząd Fundacji Kompopolex
 • E-mail: kompopolex@gmail.com

Każdy ma prawo:   

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.